โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการเรียนรู้วันมาฆบูชา 2564_๒๑๐๒๒๘_12_0

กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ วันมาฆบูชา

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย จันทนาได้มอบหมายให้ นายณรงค์ นาตา    นายกรมิษฐ์   รัตนา  นางสาวสุดธิดา   ติณะมาศ และนางสาวจิราภา   ทิศวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เนื่องในวัน มาฆบูชา ซึ่งในฐานกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะประกอบไปด้วยการให้ความรู้และกิจกรรมเกมการตอบคำถามโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใส่บาตรวันมาฆบูชา 64_๒๑๐๒๒๘_14

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกาวิละทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา  ความหมายวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ความสำคัญ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ...

ร่วมกิจกรรมประเมินศูนย์พอเพียงวัดท่าเดื.64_๒๑๐๒๒๘_0

กิจกรรม ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมคณะครูร่วมเดินทางสำหรับกิจกรรมประเมินศูนย์พอเพียงศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

รับทุน อั่งเปา_๒๑๐๒๒๘_4

กิจกรรม ผู้ใจบุญแจกทุนการศึกษานักเรียน

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูลขอขอบคุณ ผู้ใจบุญแจกทุนการศึกษานักเรียน คุณแม่น้องฟ้า ที่ได้มอบทุนการศึกษากับกับนักเรียนจำนวน 20 คน และมอบเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูลทุก ๆ คนเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาคนละ 100 บาทและไอศกรีมจำนวน 450 กระปุก  ...

รับอุปกรณ์กีฬา 24264_๒๑๐๒๒๘_3

รับอุปกรณ์กีฬา

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รองณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลพร้อมคณะครูเป็นตัวแทนรับอุปกรณ์กีฬา Sport  equipments donation for special need kids  Love from brights around the world

งานประเมิน กล้อง 2_๒๑๐๒๒๘_7

กิจกรรม ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการ