กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นมีหลายประเภท คือ

  1. ด้านกีฬาและนันทนาการ มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรม และการเรียนรู้สังคมอันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต ของนักเรียนให้ดีขึ้น นักเรียนทุกคนได้ทำการฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะกรีฑาและกีฬาจนสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการและสเปเชียลโอลิมปิค จากประสบการณ์ตรงด้านกีฬาทำให้ นักเรียนได้เรียนรู้สภาพ ของสังคมและสังคมยอมรับความสามารถของนักเรียนมากขึ้น
  2. ด้านดนตรี ดนตรีมีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูบำบัดนักเรียนมาก เช่นเดียวกับวิทยาการด้านอื่นจึงได้ส่งเสริมให้ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเรียนรู้การปรับพฤติกรรมและการแสดงออกด้าน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. ด้านศิลปะ กิจกรรมด้านศิลปะจะช่วยฝึกฝนนักเรียนในกระบวนการ ทำงานและการสร้าง สมาธิจากการเขียนภาพระบายสี การปั้น การตัดกรือฉีกปะ และการใช้วัสดุตกแต่ง ทำให้นักเรียน มีโอกาสร่วมแสดงความสามารถกับชุมชน เช่น การเข้าค่ายศิลปะเพื่อเด็กพิการและกิจกรรมอื่น ๆ
  4. ด้านทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนมีหลากหลาย เช่น ฝึกการเดินทางโดย ยานพาหนะ การข้ามถนน การติดต่อสื่อสาร การบริการ ไปรษณีย์ การซื้อสิ่งของให้ห้างสรรพสินค้า และการเข้าร่วมงานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ฝึกการเข้าสังคมการเรียนรู้ และยอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคม เพื่อให้สามารถประพฤติปฏิบัติตน ในชีวิตประจำวันเยี่ยงคนปกติ
  5. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อในการสอนเสริมให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ และสอนซ่อมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนเป็นรายบุคคลและห้องเรียนรวม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนด้านทรัพยากรและบุคลากร โดยจัดวิทยากร และเจ้าหน้าที่มาหใ้ความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น การใช้ Visval strategy เป็นต้นพร้อมการติดตั้งระบบ Lan และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน ตามความต้องการจำเป็น เช่น จัดให้มี Standard Keyguard, Snap in Keyguard, Switch hit Touch window, และ Mouse bell และนำโปรแกรมสื่อการสอนจากต่างประเทศมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น