จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา

จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  1. มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
  2. มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถประกอบอาชีพแบบง่าย ๆ ได้ สำหรับการดำรงชีวิตในสังคม
  3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้านการอ่านการเขียน และคิดคำนวณเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  4. เพื่อ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจและปฏิบัติดูแลเด็กที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างถูกต้อง