โครงการผักปลอดสารพิษ

โครงการผักปลอดสารพิษ เช่น การปลูกผักคะน้า ผักกาด กะหล่ำดอก ผักบุ้ง ฯลฯ นอกจากเป็นอาชีพพื้นฐานแล้ว ยังเป็นการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทางด้านความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน