โครงการพัฒนาวิชาการ

เนื่องจากการจัดให้เกิดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความยากลำบาก จำเป็นต้องมีรูปแบบและสื่อที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงมีพระราชดำริให้โรงเรียนดำเนินงาน ร่วมกับคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ งานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคนพิการ และคนด้อยโอกาสจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนด้านสื่อเทคโนโลยี คือ โครงการใช้และเขียนแผนการสอน จากสื่อคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศ โครงการห้องเรียนต้นแบบ โครงการประเมินนักเรียน และวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล