โครงการกองทุนอาหาร

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเงินทุนก่อตั้ง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบจำนวนหนึ่ง