ข้อมูลบุคลากร – ลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (งบชมรม) ลูกจ้างชั่วคราว

 

 นางพชรวรรณ แสนสามก๋อง

นางพชรวรรณ  แสนสามก๋อง

นางสาวอ้อยใจ คำพุทธ 

นางสาวอ้อยใจ  คำพุทธ

 นางสาวเรือนคำ เชาว์ไว

นางสาวเรือนคำ  เชาว์ไว

นายปรัชญา ใจยา 

นายปรัชญา  ใจยา

 นางสาววรัญญา จิตรสกุล

นางสาววรัญญา   จิตรสกุล

 นางสาวจารุณี ต้า

นางสาวจารุณี  ต้า

 นายกรไกร ใจกันทา

นายกรไกร   ใจกันทา

 นางสาวสุพรรณี สมสุข

นางสาวสุพรรณี  สมสุข

 นายจรัญ แก้วใจมา

นายจรัญ  แก้วใจมา

 นางหลาวคำ

นางหลาวคำ

นางสาวคำอิ่ง 

นางสาวคำอิ่ง

นายเกรียงศักดิ์ จินาวงค์ 

นายเกรียงศักดิ์  จินาวงค์

 นางสาวไล โลแก้ว

นางสาวไล โลแก้ว

นางสาวกาญจนา ลาพิตร 

นางสาวกาญจนา   ลาพิตร

 นางสาวพิมลวรรณ ถาวรนวหิรัญกุล

นางสาวพิมลวรรณ   ถาวรนวหิรัญกุล

นายยุทธพงษ์ พรศรีสุขกุล 

นายยุทธพงษ์   พรศรีสุขกุล

นายคมสัน อาหยิ 

นายคมสัน  อาหยิ

 นางสาวปิยพร ยอดทองเลิศ

นางสาวปิยพร  ยอดทองเลิศ

001 

นายศักดิ์ดา  ร่มมยุรี

นายทนง เป็นทาน 

นายทนง  เป็นทาน

 นายวรพล หล้าจักรสินธ์

นายวรพล   หล้าจักรสินธ์

นายอาทิตยกุล ไชยวรรณ 

นายอาทิตยกุล   ไชยวรรณ

 นางสาวสกาวเดือน คันทะวังค์

นางสาวสกาวเดือน   คันทะวังค์

นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมมหาไพร 

นางสาวเสาวลักษณ์  อุดมมหาไพร

 นางจินดา หมูโต่ง

นางจินดา   หมูโต่ง

นายอนุรักษ์ ปกรณ์ฑิป 

นายอนุรักษ์  ปกรณ์ทิป

 นางสาวอรพรรณ ถวัลย์กิตติคุณ

นางสาวอรพรรณ  ถวัลย์กิตติคุณ

 นายศุภวัฒน์ ทาทอง

นายศุภวัฒน์   ทาทอง

 นางสาวเกวลิน ใจสุยะ

นางสาวเกวลิน   ใจสุยะ

 นางสาวเบญจภรณ์ ตาลกูล

นางสาวเบญจภรณ์  ตาลกูล

 นายฉัตรชัย เจริญทรัพย์

นายฉัตรชัย    เจริญทรัพย์

นางสาวปิยะธิดา เสาร์แก้ว

นายอุเทน ทองรัตน์ 

นายอุเทน   ทองรัตน์

นายธนาวุธ จินะเป็งกาศ 

 นางสาวปิยะธิดา เสาร์แก้ว

นายธนาวุธ จินะเป็งกาศ