ข้อมูลบุคลากร – พนักงานราชการ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (งบชมรม) ลูกจ้างชั่วคราว

 

 นางเฉลิมศรี คำจันทร์

นางสาวเฉลิมศรี   คำจันทร์

นางฐิติรัตน์ จันทร์วัง

นางฐิติรัตน์   จันทร์วัง

นางสาวนิตยา เมฆอุส่าห์

นางสาวนิตยา   เมฆอุส่าห์

นางสาวจินดา ไชยรังษี

นางสาวจินดา  ไชยรังษี

 นางละเอียด จันทร์สกุล

นางละเอียด  จันทร์สกุล

 นางสาวรุ่งทิวา ศิริ

นางสาวรุ่งทิวา  ศิริ

 นางสาวเพ็ญศรี ทองประเสริฐ

นางสาวเพ็ญศรี  ทองประเสริฐ

 นายภวินท์ภัทร เขื่อนคำ

นายภวินท์ภัทร  เขื่อนคำ

 นางสาววิลาวรรณ สุขนันท์

นางสาววิลาวรรณ   สุขนันท์

 นางสาวศศิธร อินตา

นางสาวศศิธร    อินตา

 นางสาวกนกนาถ หอมขจร

นางสาวกนกนาถ   หอมขจร

นายภูวิศ แว่นแจ้ง 

นายภูวิศ   แว่นแจ้ง

นางสาวขวัญสุดา อมรชัยสวัสดิ์

นางสาวขวัญสุดา   อมรชัยสวัสดิ์

 นางสาวสุภาพร รุ่งเรืองไทย

นางสาวสุภาพร   รุ่งเรืองไทย

163751

นางสาวเกศินี   จุลศิริ

114835

นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์ศรี

114834

นางสาวอักษรา   ลักษณะ

114836

นางสาวรัฐกรณ์   อิ่มจันทร์

พนักงานราชการ ล่าสุด

นายเทวินทร์  อินทรค่ำ

พนักงานราชการ อั๋น

นายวิชุกร   มะโนฝุ่น