หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการเรียนการสอน

     โรงเรียนตระหนักถึงข้อจำกัดด้านความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :IEP) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

     นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียน ได้ (Educable Mentally Retarded) ระดับสติปัญญาระหว่าง 50-70 จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มที่ 2

     นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มฝึกได้ (Trainabl Mentaally Retarded) ระดับสติปัญญาระหว่าง 35 – 50 โดยใช้โปรแกรมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 0 – 7 ปี เป็นแนวทางการจัดแผนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสังคมนิสัย ทักษะการพูดและการใช้ภาษา เชาว์ปัญญาและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ หลังจากใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตในสังคมสำหรับเด็กวัยรุ่นที่เน้น การช่วยเหลือตัวเองและสังคมนิสัย เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ