ผู้บริหารโรงเรียน

  1. นางพรพัฒน์ ศิริ รักษาการอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2524 – 2525
  2. นางพิจิตร จารุเนตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2525 – 2535
  3. นางสาวศรีวรรณา เขียวลี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 – 2540
  4. นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 – 2541
  5. นางสาวอุศมา เทศแก่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2546
  6. นางกัญจนี จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546 – 2553
  7. นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2557
  8. นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 –  2559
  9. นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 –  2561
  10.  นายสมชาย  จันทนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 –  ปัจจุบัน

 

  นายสมชาย จันทนาRE

นายสมชาย  จันทนา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นายณรงค์ นาตา 

นายณรงค์ นาตา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

 

นายกรมิษฐ์ รัตนา 

นายกรมิษฐ์   รัตนา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 นางสาวสุดธิดา ติณะมาศ

นางสาวสุดธิดา   ติณะมาศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

 

  นางสาวจิราภร ทิศวงศ์

นางสาวจิราภา   ทิศวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล