วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนกาวิละอนุกูลร่วมกับชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายในปี 2555

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา
5. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน
6. พัฒนาคณะครู บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
8. สนับสนุนให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน