วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2564 โรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับความต้องการ จำเป็นพิเศษของผู้เรียน

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการดำรงชีวิตและอาชีพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและตามหลัก