การศึกษาการใช้ชุดการสอนรายวิชางานบาติก 1 (ง 30235)

การศึกษาการใช้ชุดการสอนรายวิชางานบาติก 1 (ง 30235) หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาติก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ผู้ศึกษาได้สร้าง ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

Download “ดาวน์เอกสารงานวิจัย” 0wMXFpxThu454381.pdf – Downloaded 137 times – 57 kB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง