ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ : เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

         ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สันกำแพง หางดง สารภี แม่ริม และดอยสะเก็ด ห้ามจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จากรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื้อ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและความปลอดภัยของคณะครู บุคลากร และนักเรียนไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในสถานศึกษา

         1. ขอเลื่อนประชุมผู้ปกครองนักเรียนไป – กลับ (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็น วันเสาร์ทที่ 31 กรกฎาคม 2564
         2. การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ขอเลื่อนจากวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
         3. โรงเรียนกาวิละอนุกูล จะดำเนินการจัดการเรียนการสสอนแบบ On Hand ในวันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยการจัดส่งแบบเรียนให้กับนักเรียนทุกคนทางไปรษณีย์

          ในการนี้โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว และให้นักเรียนผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.kawila-anukul.ac.th และ facebook โรงเรียนกาวิละอนุกูล อย่างต่อเนื่อง

 

S__244187138

เรื่องที่เกี่ยวข้อง