ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ใบสมัครใต้ลิงค์)

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งประจําและไป-กลับ เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ และให้เป็นไป ตามแผนการจัดชั้นเรียนของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้จัดทําประกาศการรับสมัครนักเรียนประจําปี การศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

Download “ใบรับสมัครนักเรียน-ปีการศึกษา-2564.pdf” ใบรับสมัครนักเรียน-ปีการศึกษา-2564.pdf – Downloaded 254 times – 193 kB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง