ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งประจําและไป-กลับ เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ และให้เป็นไป ตามแผนการจัดชั้นเรียนของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้จัดทําประกาศการรับสมัครนักเรียนประจําปี การศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รับสมัคร นร 1 รับสมัคร นร 2

 

 

Download “รับสมัคร-นร-1.jpg” รับสมัคร-นร-1.jpg – Downloaded 13 times – 156 kB

  

Download “รับสมัคร-นร-2.jpg” รับสมัคร-นร-2.jpg – Downloaded 10 times – 90 kB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง