กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ วันมาฆบูชา

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย จันทนาได้มอบหมายให้ นายณรงค์ นาตา    นายกรมิษฐ์   รัตนา  นางสาวสุดธิดา   ติณะมาศ และนางสาวจิราภา   ทิศวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เนื่องในวัน มาฆบูชา ซึ่งในฐานกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะประกอบไปด้วยการให้ความรู้และกิจกรรมเกมการตอบคำถามโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง