กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสถานศึกษาพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานในพิธีได้เปิดกิจกรรม การเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ได้มอบเกีตรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพผู้เรียน ซึ่งภายในกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยกัน 3 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คือ 1. ฐานการออม 2. ฐานผักปลอดสารพิษ และ 3. ฐานแยกขยะ โดยมีทางคณะครูและนักเรียนแกนนำทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานและให้ความรู้แก่นักเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง