ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

         ตามที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดให้มีการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วนั้น 

         บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชี รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล หากไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์

001

002

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง