กิจกรรมอบรม การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน

วันที่26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน” โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง