แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxMKuuI0mdwu6tLeUNZv7ue_f1XB8gIx0Wm1JCTgsKpoETA/viewformแบบสำรวจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง