ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมการศึกษาในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่
เมื่อ วันที่ 30-31มกราคม 62

เรื่องที่เกี่ยวข้อง