พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา๒๕๖๐

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนกาวิละอนุกูลวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่องที่เกี่ยวข้อง