กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๑

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ วันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบพระคุณชมรมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ใหญ่ใจดีทุุกๆท่านที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม ในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง