Monthly Archive: มิถุนายน 2021

เลื่อนเปิดภาคเรียน-1

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้กครองปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว และให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสาร  และประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.kawila-anukul.ac.th และ facebook โรงเรียนกาวิละอนุกูลอย่างต่อเนื่องจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 30  มิถุนายน...

12

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้กครองปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว และให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสาร  และประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.kawila-anukul.ac.th และ facebook โรงเรียนกาวิละอนุกูลอย่างต่อเนื่องจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 30 ...

R0005965

โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของพวกเราที่ได้รับทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของพวกเราที่ได้รับทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา ร่วมพิธีทำสัญญา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษา...