ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ แนบมาดังไฟล์