แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxMKuuI0mdwu6tLeUNZv7ue_f1XB8gIx0Wm1JCTgsKpoETA/viewform