Monthly Archive: มีนาคม 2020

megaphone

ประกาศการเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

      เนื่องจากทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.    ...