Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

IMG_7313

งานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 19

งานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 19 “บูรณาการอาชีพเพื่อการมีงานทำตามวิถีพอเพียงสู่ทักษะชีวิต”โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน เครือข่ายทางการศึกษาและงานอาชีพที่ร่วมจัดงาน ชมการแสดงของนักเรียน และชมนิทรรศการวิชาการ ผลงานครู นักเรียน การสาธิตงานอาชีพของโรงเรียนกาวิละอนุกูล การสาธิตงานอาชีพจากศิษย์เก่า ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานในท้องถิ่น โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบพระคุณ...

DSC_5573

คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562