Category: กิจกรรมที่ผ่านมา

DSC_0387

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ร่วมงานวันครู ๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0233

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๑

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ วันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบพระคุณชมรมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ใหญ่ใจดีทุุกๆท่านที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม ในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0397

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกาวิละอนุกูล ดาวโดมเกมส์ครั้งที่ ๒๓

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกาวิละอนุกูล ดาวโดมเกมส์ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0141

ตลาดนัดอาชีพประจำเดือนธันวาคม

ตลาดนัดอาชีพประจำเดือนธันวาคม วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0092

โรงเรียนกาวิละอนุกูลยินดีต้อนรับคณาจารย์การศึกษาพิเศษ จากประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนกาวิละอนุกูลยินดีต้อนรับคณาจารย์การศึกษาพิเศษ จากประเทศญี่ปุ่น วันี่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0289

โรงเรียนกาวิละอนุกูลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

โรงเรียนกาวิละอนุกูลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในวันจันทร์ที่ 25ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา09.00 -12.00 น. ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]