Category: กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ผ่านมา

_MG_0130

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้ตั้งใจเรียนและเป็นคนดีตลอดเสมอมา

158884425_726976034653331_4184799377076327233_o

ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน ( Agenda Based ) ประจำปีงบประมาณ...

0

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ใบสมัครใต้ลิงค์)

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งประจําและไป-กลับ เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ และให้เป็นไป...

กิจกรรมการเรียนรู้วันมาฆบูชา 2564_๒๑๐๒๒๘_12_0

กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ วันมาฆบูชา

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย จันทนาได้มอบหมายให้ นายณรงค์ นาตา    นายกรมิษฐ์   รัตนา  นางสาวสุดธิดา   ติณะมาศ และนางสาวจิราภา   ทิศวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เนื่องในวัน มาฆบูชา ซึ่งในฐานกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะประกอบไปด้วยการให้ความรู้และกิจกรรมเกมการตอบคำถามโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใส่บาตรวันมาฆบูชา 64_๒๑๐๒๒๘_14

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกาวิละทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา  ความหมายวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ความสำคัญ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ...

ร่วมกิจกรรมประเมินศูนย์พอเพียงวัดท่าเดื.64_๒๑๐๒๒๘_0

กิจกรรม ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมคณะครูร่วมเดินทางสำหรับกิจกรรมประเมินศูนย์พอเพียงศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ