Category: กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ผ่านมา

Artboard 1

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียน (ไป-กลับ)

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษา สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งประจําและไป-กลับ เพื่อการรับสมัครนักเรียน (ไป-กลับ) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน...

เลื่อนเปิดภาคเรียน-1

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้กครองปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว และให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสาร  และประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.kawila-anukul.ac.th และ facebook โรงเรียนกาวิละอนุกูลอย่างต่อเนื่องจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 30  มิถุนายน...

R0005965

โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของพวกเราที่ได้รับทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของพวกเราที่ได้รับทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา ร่วมพิธีทำสัญญา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษา...

สไลด์1

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกุลสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

_MG_0130

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้ตั้งใจเรียนและเป็นคนดีตลอดเสมอมา

158884425_726976034653331_4184799377076327233_o

ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน ( Agenda Based ) ประจำปีงบประมาณ...