Category: งานวิจัย

งานวิจัย

research

บทคัดย่อ ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ฝึกอ่าน ฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาไทยน่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

บทคัดย่อผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ฝึกอ่าน ฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาไทยน่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์

research

การศึกษาการใช้ชุดการสอนรายวิชางานบาติก 1 (ง 30235)

การศึกษาการใช้ชุดการสอนรายวิชางานบาติก 1 (ง 30235) หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาติก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ผู้ศึกษาได้สร้าง ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน