Category: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

12

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ใบสมัครใต้ลิงค์)

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งประจําและไป-กลับ เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ และให้เป็นไป...

megaphone

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งประจําและไป-กลับ เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ และให้เป็นไป...

megaphone-160x160

ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ มาดังไฟล์แนบ  

megaphone-160x160

ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ แนบมาดังไฟล์ 

megaphone-160x160

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

         ตามที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดให้มีการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ...

megaphone-160x160

กิจกรรมอบรม การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน

วันที่26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน” โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ