Category: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

megaphone-160x160

ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ มาดังไฟล์แนบ  

megaphone-160x160

ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ แนบมาดังไฟล์ 

megaphone-160x160

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

         ตามที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดให้มีการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ...

megaphone-160x160

กิจกรรมอบรม การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน

วันที่26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน” โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

megaphone

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสมชายจันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรม BIG CLENING DAY รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ เป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม

megaphone

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน