Category: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

12-160x160

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ : เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา          ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สันกำแพง หางดง สารภี แม่ริม และดอยสะเก็ด ห้ามจัดการเรียนการสอนแบบปกติ...

12

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้กครองปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว และให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสาร  และประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.kawila-anukul.ac.th และ facebook โรงเรียนกาวิละอนุกูลอย่างต่อเนื่องจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 30 ...

12

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่อง กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังแนบ

12

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในโรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในโรงเรียนกาวิละอนุกูล ปีการศึกษา 2564  เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ โปรด SCAN QR CODE เพื่อตอบรับการยืนยันสิทธิ์ สามารถตอบรับการยืนยันได้ 3 ช่องทาง Line Scan/ลิงค์แนบ/Face Book โรงเรียน แนบเอกสารด่านล่างนี้ก Link ยืนยัน #แบบตอบรับจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในโรงเรียนกาวิละอนุกูล...

12

วิธีการรับสมัครนักเรียนช่วงสถานการณ์โควิด

วิธีที่ 1 รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 เลขที่ 2/2 ถนน สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000...

12

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ใบสมัครใต้ลิงค์)

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งประจําและไป-กลับ เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ และให้เป็นไป...