Author: ผู้ดูแลระบบ

DSC_5573

คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

IMG_5924

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมการศึกษาในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 30-31มกราคม 62